สมัครปฏิบัติธรรม

สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียน และผู้ที่เคยลงทะเบียนแล้ว

ผู้ที่เคยบวชเป็นพระ อุบาสกและอุบาสิกาที่เคยอยู่ถือศีลค้างคืนที่วัดมาบจันทร์เป็นประจำอย่างสมํ่าเสมอ และเป็นผู้ประพฤติดีตลอดสองปีที่ผ่านมาหรือมากกว่านั้น (นับถอยหลังจากเดือนเมษายน 2558 เป็นต้นไป) ทางวัดอนุโลมไม่ต้องลงทะเบียน

คฤหัสถ์ชาย-หญิง ที่ยังไม่เคยมาปฏิบัติธรรมที่วัดมาบจันทร์ ที่มีความประสงค์เข้าพักค้างคืนอยู่ปฏิบัติธรรม ต้องลงทะเบียนประวัติ ให้กรอกเอกสารทุกช่อง ใส่ข้อมูลตรงตามความเป็นจริง หากวัดทราบว่าข้อมูลเป็นเท็จ จะไม่อนุญาตให้พักอาศัย และต้องพร้อมยินดีให้ทางวัดตรวจสอบประวัติของท่าน โดยลงลายมือชื่อในเอกสารแสดงความยินยอมไว้ด้วย

ผู้สมัครปฏิบัติธรรมต้องยื่นใบสมัครลงทะเบียนก่อนล่วงหน้าที่จะมาอยู่ 7 วัน สำหรับผู้มาใหม่ ครั้งแรกอยู่ได้ไม่เกิน 3 วัน ครั้งต่อไปไม่เกิน 7 วัน สามารถสมัครได้ตลอดทั้งปี

  • ต้องเซ็นรับทราบ และยอมรับกฎของวัด
  • กรอกรายละเอียดเอกสารทุกข้อตามความเป็นจริง
  • กฎและระเบียบของวัด ขอให้อ่านทำความเข้าใจล่วงหน้าหลายๆครั้ง ในวันลงทะเบียนจริงทางวัดจะให้ผู้เข้าพักเซ็นรับทราบ และยอมรับกฎทุกคน ผู้ที่ไม่ยอมเซ็น ทางวัดไม่อนุญาตให้เข้าพักปฏิบัติธรรม เพราะถือว่าท่านไม่มีความตั้งใจจริง

สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียน

สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนแล้วผู้ที่เคยลงทะเบียนแล้ว สามารถยื่นความจำนงโดยกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ด้านล่างนี้ล่วงหน้า 7 วัน