ระบบลงทะเบียนปฏิบัติธรรม


Welcome to Wat Marp Jan Registration.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียน
สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมแบบพักค้างคืนที่วัดมาบจันทร์


ผู้ที่เคยบวชเป็นพระ อุบาสกและอุบาสิกาที่เคยอยู่ถือศีลค้างคืนที่วัดมาบจันทร์เป็นประจำอย่างสมํ่าเสมอ และเป็นผู้ประพฤติดีตลอดสองปีที่ผ่านมาหรือมากกว่านั้น ทางวัดอนุโลมไม่ต้องลงทะเบียน

คฤหัสถ์ชาย-หญิง ที่ยังไม่เคยมาปฏิบัติธรรมที่วัดมาบจันทร์ ที่มีความประสงค์เข้าพักค้างคืนอยู่ปฏิบัติธรรม ต้องลงทะเบียนประวัติ ให้กรอกเอกสารทุกช่อง ใส่ข้อมูลตรงตามความเป็นจริง หากวัดทราบว่าข้อมูลเป็นเท็จ จะไม่อนุญาตให้พักอาศัย และต้องพร้อมยินดีให้ทางวัดตรวจสอบประวัติของท่าน โดยลงลายมือชื่อในเอกสารแสดงความยินยอมไว้ด้วย

ผู้สมัครปฏิบัติธรรมต้องยื่นใบสมัครลงทะเบียนก่อนล่วงหน้าที่จะมาอยู่ 7 วัน สำหรับผู้มาใหม่ ครั้งแรกอยู่ได้ไม่เกิน 3 วัน ครั้งต่อไปไม่เกิน 7 วัน สามารถสมัครได้ตลอดทั้งปี

สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียน

ดาวน์เอกสารปฏิบัติธรรม

1. ระเบียบขั้นตอนการลงทะเบียน ดาวน์โหลดเพื่อศึกษา
2. ผังสรุปขั้นตอนการลงทะเบียนแบบเข้าใจง่ายดาวน์โหลดเพื่อศึกษา
3. ข้อปฏิบัติประจำวัน ดาวน์โหลดเพื่อศึกษา
4. ใบสมัครปฏิบัติธรรม (A1) ส่งตอนสมัคร
5. เอกสารรับทราบกฏระเบียบ และกำหนดการเวลามาเข้าพัก (A2) ส่งตอนสมัคร
6. เอกสารรับทราบกฏระเบียบข้อบังคับ (ต้องเซ็นทุกหน้า) ส่งตอนมาอยู่วัด

เมื่อกรอกเอกสารแล้วสามารถยื่นส่งเอกสารพร้อมทั้งหลักฐานการลงทะเบียน กับทางวัดโดยตรง หรือจะทำการแสกนเอกสาร หรือถ่ายรูปหน้าเอกสารพร้อมทั้งหลักฐานต่างๆ จากสมาร์ทโฟน ทำการแนบไฟล์ทั้งหมดส่งมาที่อีเมล์ info@watmarpjan.com และรอการตอบรับจากทางวัดภายใน 48 ชั่วโมง หากพ้นจากนั้นยังไม่ได้รับการติดต่อกลับ ให้ผู้สมัครติดต่อวัดเพื่อตามเอกสารด้วยตนเอง

สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนแล้ว

ให้ยื่นความจำนงมาที่อีเมล์ info@watmarpjan.com โดยมีรายละเอียดดังรูปด้านล่าง
หรือดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่